Počet položek: 0 0 Kč
Postele
Rošty
Matrace
Polštáře a lůžkoviny
Nábytek
Sklopné postele
Spací patra
Vestavěné skříně
Doplňky
Akce
Slevy až 50% - výprodej

Slovník pojmů

Obecné pojmy

Neurotechnologie
Jeden z nejnovějších vědních oborů. Věda, do které se zahrnují zejména technické prostředky, jejichž účelem je zlepšení činnosti mozku a centrální nervové soustavy a léčbě duševních a psychických potíží. Nejvýznamnějšími neurotechnologickými metodami jsou AVS technologie a biofeedback, dále se jedná například o floating a mozkové nutrienty. Pro bližší informace si můžete zakoupit knihu: Jan M. Valuch: Neurotechnologie, mozek a souvislosti (3. vydání).

Hladiny vědomí
V lidském mozku dochází neustále k elektrickým výbojům a všechny mozkové buňky díky nim spolu komunikují. Součtem všech těchto výbojů vzniká celková mozková aktivita, která je měřitelná pomocí EEG přístroje, podobně jako lze měřit srdeční rytmus pomocí EKG přístroje. Jednotka míry mozkové aktivity je 1 Hz (hertz = kmit za sekundu) a vyjadřuje tedy rychlost kmitání elektrických výbojů. Podle této rychlosti se pro zjednodušení dělí činnost mozku do jednotlivých hladin vědomí. Jedná se o odborný pojem, hladiny jsou celkem čtyři: Beta, Alfa, Theta, Delta. Každá hladina se vyznačuje jiným stavem mysli i těla. Například spánek probíhá v hladině Delta, relaxace v hladině Alfa a v hladině Beta se nachází lidský mozek v průběhu bdění nejčastěji. Hladina Theta je spojena s podvědomím, navozuje se např. při meditaci. Každá hladina má své frekvenční rozpětí. Více též na stránce Princip.

Hertz
Jednotka, která slouží pro měření činnosti – aktivity mozku, zkratka Hz (kmit za sekundu). Pozor, neplést si s jednotkou hertz známou z fyziky, která označuje výšku tónu.

Binaurální rytmy
Jedná se o speciální technické zvuky používané pro stimulaci mozku v AVS technologii. Binaurální rytmus je založen na rozdílu dvou vysílaných frekvencí. Do každého ucha proudí jiná frekvence, a mozek se naladí teprve na rozdíl těchto frekvencí. Příklad: pro dosažení cílové frekvence 10 Hz bude do pravého ucha vysílán tón ve frekvenci 200 herztů (nosná frekvence) a do levého 210 hertů (vysazená frekvence). Narozdíl od zraku, kde lze stimulovat přímou frekvencí, je sluchový orgán odlišný a toto je jeden z účinných způsobů stimulace. Binaurální rytmy patří k nejúčinnějším stimulačním zvukům a tedy i nejpoužívanějším stimulačním zvukům v AVS technologii.

Stimulační zvuky
Stimulační zvuky jsou zvuky používané v AVS technologii pro přeladění frekvence mozkových vln – dosažení účinku. Nejúčinnější a tedy i nejpoužívanější jsou binaurální rytmy, dále existuje zhruba 10 známých a používaných zvuků, například bílý šum, hnědý šum, pulsující akord, monaurální rytmy.

Efekt napodobení frekvence
Princip, na kterém jsou založeny AVS přístroje. Mozek rozpozná ze světelných a zvukových impulsů frekvenci, kterou začne kopírovat a přeladí se na ní. Tím se postupně změní celková frekvence mozku – změní se stav vědomí podle konkrétní frekvence či konkrétního stimulačního programu do různých stavů vědomí např. relaxace, spánek, nabuzení či koncentrace. Efekt napodobení frekvence objevil a popsal spolu s několika týmy anglický neurofyziolog Gray Walter v letech 1935-1952.

Programová knihovna
Je soupis všech programů daného AVS přístroje. Uveden je zde jeho charakteristický účinek, zařazení do kategorie, případně další doporučení, tip uživatelům, např. kdy a jak často je vhodné program použít. Programová knihovna je většinou opatřena grafickým znázorněním frekvence programu. Každý AVS přístroj má svou programovou knihovnu. Programové knihovny Galaxy (a jiné tiskoviny) se vyznačují tím, že jsou nejkvalitnější na světě, zpravidla kvalitnější než návody samotných výrobců. Ukázka Programové knihovny: Laxman Basic

Zvuková stimulace
Jedná se o stimulaci, kdy AVS přístroj vysílá technickým zvukem, případně hudbou přesnou stimulační frekvenci do sluchátek. Zvuková stimulace zajišťuje v průměru 30% celkového účinku (zbytek – 70% – zajišťuje světelná stimulace).

Světelná stimulace
Jedná se o stimulaci, kdy AVS přístroj vysílá světelnými impulsy přesnou stimulační frekvenci do stimulačních brýlí. Světelná stimulace existuje jednobarevná či vícebarevná, která je i účinnější. Světelná stimulace zajišťuje v průměru 70% celkového účinku (zbytek – 30% – zajišťuje zvuková stimulace).

Stimulační frekvence
Je kombinace světelných a zvukových impulsů, kterou vysílá program AVS přístroje. V průběhu programu se stimulační frekvence zpravidla mění. Je zhotovená přesně tak, aby dosáhla požadovaného stavu – účinku přeladěním mozkových vln do příslušné frekvence.

Audiovizuální stimulace
Princip na kterém fungují AVS přístroje. Pomocí světelných a zvukových impulsů vysílaných do speciálních brýlí a sluchátek změní stimulace dominantní aktivitu frekvence mozkových vln – směrem k požadovanému účinku.

Změněné stavy vědomí
Označují se tak stavy, které se nějakým způsobem vymykají běžně prožívanému vědomí. Ve změněných stavech vědomí lze dosáhnout řady schopností a léčebných procesů, které jsou v běžném stavu vědomí nedosažitelné. Dosáhnout změněných stavů vědomí je možné různými technikami, přičemž mezi jedny z nejúčinnějších patří AVS technologie (dále pomocí alkoholu, drog, holotropního dýchání, ale i pomocí bubnování anebo hypnózy). Navozovat změněné stavy vědomí uměly do velké míry intuitivně všechny přírodní národy. Mezi známé ,,standardní“ změněné stavy vědomí patří: stav zvýšené energie, stav superlearning, stav hlubokého uvolnění (relaxace) a jemu blízký stav nejhlubšího podvědomého uvolnění (používá se pro sebepoznání a sondy do vlastního nitra). Kromě standardních jsou známé další, tzv. ,,vyšší“ stavy změněného vědomí: splynutí (flow), probuzené vědomí (awakened mind), případně výkonné vědomí (high-performance mind) a stav opuštění těla (OOBE – out of body experience).

Relaxace
Relaxace je stav hluboké uvolnění těla a mysli. Během relaxace se lidský organismus zbavuje stresu, únavy, nahromaděného psychického napětí. Relaxace je přirozený způsob jak dostat stresovou reakci pod vlastní kontrolu. V subjektivním prožívání se relaxace projevuje jako uvolnění těla a mysli s prožitkem klidu, vyrovnání, vnitřního ticha. Čím je uvolnění hlubší, tím se člověk cítí vyrovnanější a tím déle účinek relaxace přetrvá. Objeví se silný pocit harmonie, klidu, starosti a problémy se vzdálí, přestávají sužovat. Hluboké uvolnění probudí větší sebedůvěru a plodí optimističtější postoje. Relaxace neznamená zdřímnout si, rozptýlit se nebo usnout. Relaxace je dovednost, kterou je třeba se většinou naučit (spontánně ji ovládají a využívají děti, poté se tato schopnost ztrácí). Více o relaxaci též: Účinky / Relaxace.

Světelná terapie (lumaterapie)
Jedná se o terapii, která používá k ovlivnění určitých procesů v mozku nepřerušovaný tok plnospektrálního bílého světla, popřípadě teplých odstínů barev. Většinou se používá pro léčbu SAD (sezónní afektivní porucha), což je porucha způsobená nedostatkem slunečního svitu nebo pro léčbu depresí. Světelnou terapii poskytuje do velké míry každý AVS přístroj a nejlépe pak Laxman light a Laxman 2cz díky funkci Cyklování (vysílání plné spektra světla bez blikání).

Technické pojmy

Audiostrobe
Speciální CD AudioStrobe obsahuje digitální stopu, která synchronizuje světelnou stimulaci AVS přístroje s hudbou z tohoto CD: ,,tlumočí hudbu do řeči světel“. Tuto funkci obsahují některé AVS přístroje, nicméně s nástupem nové generace přístrojů, kdy je hudba obsažena přímo v programech, se CD Audiostrobe prakticky přestaly prodávat a tento režim se přestal využívat.

Cyklování (rytmus světel)
Funkce přístroje, která umožňuje upravit rytmus světelné stimulace, tedy poměr mezi světlem a tmou během jednoho impulsu. Standardně je tento poměr 50:50 – jeden stejně dlouhý okamžik světlo vysílá a druhý stejně dlouhý okamžik nesvítí. Tato funkce se používá pro experimenty nebo pro osoby citlivé na blikání (snížení rytmu) nebo pro navození stálého světla (bez blikání). Takto vznikne vlastně světelná terapie (lumaterapie) a ta se využívá k léčbě tzv. SAD (sezonní afektivní poruchy) a některých druhů depresí.

Fázování
Funkce, která umožňuje nastavit světelné a zvukové impulsy střídavě: například v jednom okamžiku přístroj vysílá světlo a zvuk jen do levého oka a pravého ucha, a ve druhý okamžik obráceně. Možností fázování je několik, tuto funkci mají pouze pokročilé přístroje a využívá se pro dosažení speciálních efektů a pro experimenty.

Manuální programování
Tafo funkce umožňuje nastavit ručně mnoho faktorů stimulace, například konkrétní frekvenci, tóninu zvuku, barvu stimulace, druh zvuku nebo délku programu.

Manuální frekvence nebo Individuální frekvence
Umožňuje nastavit konkrétní jednu stimulační frekvenci, například 10,5 Hz. Frekvence zůstává neměnná a program s touto frekvencí většinou trvá stále (nekonečně dlouho) než frekvenci opět ručně změníte.

Náhodné programy nebo Experimentální programy nebo Improvizační programy
Tato funkce AVS přístroje vždy vygeneruje nový (neznámý) program. Jediné, co lze většinou nastavit, je hladina vědomí, ve které se má program pohybovat (alfa, beta, delta či theta). Funkce slouží k experimentům.

Jednobarevná stimulace
Stimulace světlem, kdy stimulační brýle obsahují pouze jednu barvu diod nebo obsahují více možností, ale je zapnuta pro stimulaci pouze jedna barva.

Vícebarevná stimulace
Světlo z brýlí vysílá několik barev. Technicky je řešena většinou tak, že brýle obsahují pro každé oko diody několika barev (většinou dvě, tři, čtyři barvy). Tyto barvy se pak mění v závislosti na programu, pro dosaženího daného účinku. Tento pojem se také označuje jako řízená světelná stimulace.

Mnohobarevná stimulace
Mnohobarevná je rozšířenou verzí vícebarevné světelné stimulace: technicky je princip stejný, ale počet jednotlivých barev je vyšší než čtyři. Tento princip využívají například brýle Colortrack.

Celobarevná stimulace
Celobarevná světelná stimulace dokáže vysílat celé spektrum barev, většinou se používá v Ganzfeld stimulaci, kdy jsou barvy promítány z bílého pozadí (pole) a nejsou tak snadno rozlišitelné jednotlivé barvy. Stejně jako u vícebarevné a mnohobarevné stimulace vysílá přístroj přesně dané barvy podle programu – může vysílat jedinou přímou barvu i nejrůznější tóny a smíchané barvy.

Ganzfeld efekt a Ganzfeld brýle
Efekt vznikající delším pohledem do čistého bílého pole (z němčiny: Galzfeld = „úplný“ nebo „plné pole“). Jedná se o techniku tzv. ,,smyslové deprivace“: odrušení vnějších smyslů, které proběhne díky pozorování bílého pole, umožňuje přirozené zaměření na smysly vnitřní. Při Ganzfeld efektu dochází rychle ke změnám stavů vědomí. Ganzfeld brýle jsou nejnovějším a nejúčinnějším typem světelné stimulace používané v AVS technologii. Výhodou je možnost mít u Ganzfeld brýlí otevřené oči. Technicky vypadají tak, že diody (většinou celobarevné světlo) jsou ukryty pod plastovým bílým pláštěm. Ideálně uzavřeným ze všech stran brýlí tak, aby mezi obličejem a brýlemi nezůstal volný prostor. Aktuálně používá Ganzfeld brýle přístroj iBrain a Energys a nejdokonalejší provedení najdete u přístrojů Laxman light a Laxman 2cz.

Colortrack
Značka stimulačních brýlí k přístroji Brainmax (a staršímu InnerPulse). Jedná se o vícebarevné brýle umožňující kromě celobarevné stimulace navolit i jednu z 18ti konkrétních barev.

Colormatrix
Značka brýlí k přístroji iBrain: celobarevné brýle, jejichž světelnou stimulaci řídí přístroj podle druhu programu.

Průhledové brýle
Jedná se o brýle s volnými očními průhledy – můžete se přes ně volně dívat a dělat tak při stimulaci nějakou činnost: sport, učení, domácí práce apod.

PC sada
Jedná se většinou o speciální software (a PC kabel), pomocí něhož lze vytvořit, upravit či stáhnout nový program do AVS přístroje.

Audiokabel
Propojovací zvukový kabel na propojení AVS přístroje s hudebním přehrávačem (MP3, magnetofon…) pro příposlech hudby.

Sady programů
Další speciálně zaměřené programy pro AVS přístroje, které rozšiřují původní počet účinků.

Jetlag
Jetlag se nazývá porucha, která vzniká rychlým přechodem časových pásem – tedy přeletem letadlem. Způsobuje zejména silnou únavu a narušuje biorytmy a spánek. Stejně tak se jmenují programy AVS přístrojů, které tuto poruchu dokáží zmírnit nebo zcela odstranit.

Kočičí spánek
Krátký specifický program, který kombinuje extrémně rychlou relaxaci s hlubokým spánkem a opětovně zvýšením energie. Slouží pro dočerpání energie, pro odstranění spánkového dluhu.

Dýchací programy
Speciální podpůrná zvuková stopa programu vás učí správnému dýchání a to postupně v několik stupních s různou obtížností dechu. Metoda vychází z jogínských, taoistických dýchacích technik, pranajamy. Vhodné pro relaxaci, meditaci, pro osoby trpícími dýchacími potížemi, astmatem, alergiemi. Dýchací programy obsahuje pouze AVS přístroj Brainmax (a starší InnerPulse).

Potřebujete poradit ? Slovník pojmů

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace